Polityka prywatności

1.  Informacje ogólne

 1. Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych przez kancelarię rzecznika patentowego Michała Nejmana, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej AZAN Michał Nejman (dalej „Kancelaria”).
 2. Rzecznik patentowy jest obowiązany zachować w tajemnicy wszelkie informacje, które uzyskał w związku z wykonywaniem czynności zawodowych.

2.  Zakres i cele przetwarzania

 1. Działalność Kancelarii obejmuje przetwarzanie danych osobowych w związku z udzielaną pomocą prawną. Przetwarzanie danych osobowych przez Kancelarię dotyczy poniższych kategorii osób:
 2. Kancelaria jako Administrator danych osobowych przetwarza dane zwykłe oraz dane związane z naruszeniem praw, w szczególności praw własności przemysłowej.
 3. Kancelaria przetwarza dane osobowe w sposób adekwatny, stosowny oraz ograniczony do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”).
 4. Kancelaria może być także procesorem danych osobowych w odniesieniu do danych, których administratorami są Klienci i które zostały jej powierzone poprzez zawarcie odpowiedniej umowy. Szczegółowe zasady określa wówczas ta umowa. Niniejsza Polityka nie dotyczy wykorzystania tego rodzaju danych. W odniesieniu do nich Kancelaria nie jest Administratorem.
 5. Niniejsza Polityka nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług innych podmiotów niż Kancelaria.

3.  Wybrane metody ochrony danych

 1. Kancelaria stosuje różnego rodzaju mechanizmy ochronne wobec danych osobowych, w szczególności:
 2. Jeśli w toku realizacji usług świadczonych przez Kancelarię wymagane jest przesłanie przez Klienta danych osobowy w formie elektronicznej Kancelaria stosuje mechanizmy ochronne, w tym korzysta z serwera pocztowego w domenie azan.pl obsługującego szyfrowanie w warstwie transmisji (TLS/SSL). Kancelaria umożliwia również przesyłanie korespondencji mailowej zaszyfrowanej w sposób zgodny ze standardami S/MIME oraz PGP/GPG.
 3. Kancelaria stosuje środki ochrony przed utratą danych (np. macierze dyskowe, regularne kopie bezpieczeństwa).
 4. Kancelaria stosuje adekwatne środki fizycznej ochrony dostępu do miejsc przetwarzania danych na wypadek nieautoryzowanego dostępu (np. instalacja alarmowa), a w przypadku przetwarzania danych w formie elektronicznej Kancelaria korzysta z usług operatów stosujących adekwatne środki ochrony przed nieautoryzowanym dostępem.
 5. Środki stosowane do ochrony danych przed nieautoryzowanym dostępem lub utratą są poddawane regularnym przeglądom i w razie potrzeby dostosowywane.

4.  Informacje w związku z RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest AZAN Michał Nejman, z siedzibą przy ul. Broniewskiego 91/48, 01-876 Warszawa. Kontakt e-mail: ado@azan.pl
 2. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu:
  a) realizowania i wykonania umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  b) wykonania przez Administratora danych osobowych prawnie ciążących na nim obowiązków zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie w jakim przewidują to przepisy szczególne,
  c) wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, ochrony osób i mienia należącego do Administratora.
 3. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Kancelarią lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Kancelaria będzie w takim przypadku przekazywać dane osobowe do poniżej wymienionych odbiorców:
 4. Dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w:
  a) pkt 4.2 a) będą przechowywane przez okres trwania i wykonywania zawartej umowy,
  b) pkt 4.2 b) będą przechowywane do czasu wypełnienia ciążących na administratorze obowiązków prawnych w zakresie w jakim przewidują to przepisy szczególne,
  c) pkt 4.2 c) będą przechowywane przez okres niezbędny do zapewnienia ochrony osób lub mienia należącego do Administratora bądź przez okres niezbędny do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń.
 5. Osobie, której dane są przetwarzane przez Kancelarię przysługuje prawo żądania od Administratora:
 6. Osobie, której dane są przetwarzane przez Kancelarię przysługuje prawo złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 4.2 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec osoby interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 7. Zgodnie z art. 14 ust. 5 lit. d) RODO w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą, Administrator nie realizuje obowiązku informacyjnego ze względu na obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej rzecznika patentowego.
 8. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

5.  Zmiany polityki prywatności

1.    Kancelaria zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności w każdym czasie. Zmiana nastąpi przez opublikowanie nowej polityki prywatności na stronie internetowej https://azan.pl/polityka-prywatnosci/